Avís legal

 1. Identitat del titular de la web

Per donar compliment al que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular:
Premsa de Sitges, S.L.

Direcció:
Carrer Pilar Franquet, 8. 08870 Sitges – Barcelona
Tel: 93 894 3034

Contacte:
web@lecodesitges.cat

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44031, Foli 122, Full B 445090.

CIF: B-66162041

 1. Acceptació de les condicions d’ús

Les presents condicions (d’ara endavant anomenat Avís legal) tenen per objecte regular l’ús d’aquest lloc web que el seu titular posa a disposició del públic a la present URL. La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena per aquest usuari, de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen al present Avís legal. El titular del web pot oferir a través del web, serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s’informarà l’usuari a cada cas concret.

 1. Ús correcte del lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la llei, aquest Avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que s’hi prestin amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol pot danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir un gaudi normal del web per altres usuaris. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquest lloc web. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del web presta el servei, així com fer accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests. sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics del titular del web o de tercers. /span>

 1. Publicitat

Part del lloc web pot acollir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remés per a la seva inclusió al lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. El titular del web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web podeu adreçar-vos a la següent adreça de correu electrònic: publicitat@hydramedia.info

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web i de les diferents pàgines web que hi pertanyen, així com dels elements continguts en aquest i en les seves pàgines web ( inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la web), llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers. En aquest sentit, el titular d’aquest lloc web fa reserva expressa de tots els drets. Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe de continguts al lloc web i les seves pàgines web estan protegits per la llei. El titular del web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús públic i/o comercial a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines web i els serveis que s’hi ofereixen. . L’usuari única i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquest web i pàgines web que hi pertanyen amb propòsits públics o comercials , la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del web. Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del web o del titular dels mateixos. Oposició al press-clipping sense autorització: en particular, el titular del web, editor de la publicació periòdica (diari o revista) objecte d’aquest lloc web, i titular de la totalitat dels drets de caràcter patrimonial sobre aquesta obra, s’hi oposa expressament a la reproducció comercial dels continguts d’aquesta publicació digital (entre altres articles periodístics, fotografies, il·lustracions, columnes, classificats, etc.) sota la modalitat de revistes o recopilacions de premsa (press-clipping), a través de qualsevol procediment i suport, sense comptar amb l’autorització expressa i escrita del seu editor, als efectes del que estableix l’article 32.1, paràgraf segon, de la llei de propietat intel·lectual.

 1. Accés

L’accés al lloc web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. Tot i això, alguns dels serveis i continguts oferts per PREMSA DE SITGES o tercers a través del lloc web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini. Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris és aplicable el que disposa aquest Avís legal. Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través del lloc web per part de menors d’edat legal, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que portin a terme els menors a càrrec seu, d’acord amb la normativa vigent.

 1. Règim de responsabilitat

7.1. Responsabilitat per l’ús del web
L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant el titular del web, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari. El titular del web emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al web; no obstant això, el titular del web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web. L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del web basada en la utilització per l’usuari del web. Si escau, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin irrogats al titular del web amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

7.2. Responsabilitat pel funcionament del web
El titular del web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del web. Així mateix, el titular del web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega a les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legitimes fora del control del titular del web. El titular del web està facultat per suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

7.3. Responsabilitat per links
Els enllaços o links continguts al web i les pàgines web que hi pertanyen poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers. El titular del web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora del web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. El titular del web queda exonerat de tota responsabilitat pel funcionament correcte d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a què es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

 1. Espais i eines de participació

8.1. El lloc web posa a disposició de l’usuari diferents espais i eines de participació per fomentar la conversa i l’intercanvi d’idees i opinions entre els usuaris. El seu objectiu és romandre obert i accessible per a qualsevol sempre que es respectin unes normes de convivència i respecte bàsiques.

8.2. Normes de participació: PREMSA DE SITGES es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. Tampoc no es toleraran els intents de suplantar la identitat de terceres persones ni la publicació de dades de contacte privades. Tampoc no s’aprovaran missatges que continguin ‘spam’ o publicitat ni aquells amb enllaços a llocs que no tinguin res a veure amb el motiu de la conversa.

En qualsevol cas, PREMSA DE SITGES no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació i es reserva el dret de suprimir, per qualsevol raó i sense avís previ, qualsevol informació o contingut generat als espais de participació.

 1. Continguts generats per l’usuari

9.1. En el cas que l’usuari enviï continguts de qualsevol tipus al lloc web, el mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

9.2. L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne PREMSA DE SITGES per qualsevol dany derivat de qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa. PREMSA DE SITGES es reserva la facultat de decidir la divulgació o publicació dels continguts enviats per l’Usuari.

9.3. En el cas que els continguts enviats pels Usuaris continguin imatges (incloent per tant l’avatar) l’usuari declara i garanteix i accepta que és major d’edat, que és l’autor o titular dels drets de les imatges i que aquestes imatges han estat realitzades amb el consentiment de les persones que hi apareixen. PREMSA DE SITGES es reserva la facultat de comunicar públicament les imatges que estimi convenient i queda facultada per reproduir i comunicar-les a tots els mitjans i suports del Grup.

9.4. L’usuari cedeix a títol gratuït a PREMSA DE SITGES, sense caràcter d’exclusiva, els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats , en relació als continguts enviats (fotografies, imatges amb moviment o sense, textos, informacions, bases de dades, enregistraments sonors o qualssevol altres obres o prestacions). La citada cessió es realitza per a tothom, per la durada màxima actualment prevista a la Llei de Propietat Intel·lectual i amb expressa facultat de cessió a tercers.

 1. Modificacions de les condicions d’ús

El titular del web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense notificació prèvia les condicions d’ús del present web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament les condicions d’ús esmentades.

 1. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili del titular del web.